Regulamin

REGULAMIN DO POBRANIA

Półkolonii w ramach programu „Wakacje z piłką nożną –  „Football Camps ‘2020” – organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie

DEKLARACJA ORGANIZATORA

Organizatorzy półkolonii, kierownicy oraz trenerzy/pedagodzy dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach, wypoczynku, zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
 2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach 8.30 – 15.30.
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników w trakcie trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w sytuacjach, gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów Prawnych Uczestników o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
 4. Organizator zapewnia wyżywienie (lunch i napój) w formie cateringu.
 5. Organizator zapewnia materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

PRAWA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

 1. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas półkolonii.
 2. Spokojnego wypoczynku.
 3. Korzystania z wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
 4. Wnoszenia próśb i skarg do trenerów/pedagogów.
 5. Uzyskania niezbędnej pomocy od trenerów/pedagogów lub kierownika półkolonii.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Uczestnicy mają obowiązek:

 1. Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia.
 2. Brać udział w realizacji programu półkolonii.
 3. Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość.
 4. Szanować mienie oraz pomoce dydaktyczne.
 5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
 6. Posiadać odpowiedni ubiór do warunków pogodowych.

Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie.

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.

WYTYCZNE/ZASTRZEŻENIA EPIDEMICZNE

 1. W półkolonii może uczestniczyć dziecko, które jest zdrowe w dniu rozpoczęcia, co poświadczają rodzice lub opiekunowie.
 2. W półkolonii może uczestniczyć dziecko, które nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii.
 3. Uczestnik półkolonii zapoznał się z wytycznymi czasu epidemicznego: zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 5. Osoby odprowadzające muszą być zdrowe, nie mające objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 6. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do regularnego mycia rąk z użyciem mydła oraz do ich dezynfekowania po każdym wejściu na teren półkolonii.
 7. Uczestnik półkolonii ogranicza do niezbędnego minimum poruszanie się na terenie obiektu. W przypadku konieczności przemieszczania się i korzystania z przestrzeni wspólnych budynku, jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony osobistej (indywidualne osłony nosa i ust, rękawice jednorazowe).
 8. Uczestnik półkolonii powinien zachować dystans społeczny (2m), unikać dotykania oczu, nosa i ust, regularnie myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na przywitanie. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 9. Uczestnik półkolonii powinien używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 10. Uczestnik półkolonii niezwłocznie zgłasza wychowawcy fakt pogorszenia się samopoczucia lub inne objawy mogące świadczyć o zachorowaniu.

KLAUZURA RODO DLA PÓŁKOLONII „FOOTBALL CAMPS ‘2020”

Uczestnicy półkolonii „Football Camps ‘2020” akceptują i wyrażają zgodę na warunki przedstawione poniżej:

 1. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych
  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach niezbędnych do udziału w półkolonii „Football Camps ‘2020 organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w okresie 17.06.2020 r. – 15.08.2020 r.
 2. Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku
  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Oświadczam, iż WYRAŻAM ZGODĘ na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku (wizerunku dziecka będącego pod moją opieką), poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilboardach,
 • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego treść.

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe oraz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.

Przewiń do góry